Jaarverslag / beleid

Jaarverslag / beleid

In de belastingwetgeving is Oasis (Stichting Gereformeerd Steunfonds 2000) sinds 7 december 2007 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn overeenkomstig deze regeling fiscaal aftrekbaar.

Oasis
Contact/internet:                         www.stichtingoasis.nl
RSIN/fiscaal nummer ANBI:        809706180
IBAN-REKENINGNUMMER:         NL75ABNA0586387005

Deze website is bedoeld om informatie te geven over het werk van de Stichting Gereformeerd Steunfonds 2000, met als belangrijkste focus de dagopvang ‘Oasis’ in Zuid India en het bekend maken van Gods woord aan de lokale stammen in Noord-Oost India.

De ontvangen bedragen van sponsors, via collecten of incidentele giften worden voor 100% besteed aan de hulpverlening in India.

Oasis doet echter nog meer

De Stichting is op 8 december bij 2000 opgericht.
De doelstelling van de stichting volgens art 2 van de statuten luidt beknopt:
a. Het doen van schenkingen als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956, en het ondersteunen op andere wijze van dergelijke instellingen.
b. Het verlenen van rechtstreekse financiële en andere ondersteuning van hulpverleningsprojecten van gereformeerde signatuur in de derde wereld, speciaal in India
c. Alles wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt.

De bestuurssamenstelling was gedurende de verslagperiode 2020 (ongewijzigd):

  • E.B. Smallenbroek, voorzitter
  • A.W. Gelderblom, penningmeester
  • C.J. Smallenbroek, secretaris
  • J.C. Hordijk
  • A.J. Koops

Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding krijgen.

Focus

In de afgelopen jaren lag de focus van de stichting op een tweetal projecten in Zuid en Noord-Oost India. In het zuiden ondersteunen we al meer dan 20 jaar dagopvang OASIS. In Noord-Oost India werken we met een lokale partner samen aan een missionair project, gekoppeld aan hulpverlening.

Project Zuid-India: Reformed Welfare Foundation Oasis

Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. Deze pandemie heeft India hard geraakt en had grote gevolgen voor dagopvang Oasis. De scholen in India waren sinds maart gesloten en zijn de rest van het jaar 2020 gesloten gebleven. Met het sluiten van de scholen moesten ook de vier locaties van de dagopvang hun deuren sluiten. De kinderen die de dagopvang zo hard nodig hadden, moesten thuisblijven. Ouders van veel kinderen verloren hun baan en de nood nam toe. De kinderen kregen voorheen op school en op de dagopvang nog een maaltijd per dag, maar met de sluiting van de scholen en geen inkomen thuis, misten deze kinderen noodzakelijke voeding. Ze leden honger.

Vanwege deze nood is de dagopvang direct gestart met het geven van noodhulp aan de kinderen en gezinnen van de dagopvang en ook aan de ouderen en zieken in de gemeenschap. In totaal is voor ruim € 24.000 aan noodhulp besteed, op de 4 projectlocaties. De noodhulp bestond o.a. uit rijst, olie, meel, hygiëneproducten en mondkapjes. Ruim 4.000 mensen zijn dankzij deze noodhulp geholpen.

In 2020 bedroeg de hulp aan Oasis €65.575, inclusief corona noodhulp.

Project Noord India: Jarkhand/Bihar

De impact van corona was zeer groot in de gebieden in Jharkhand/ Bihar. Er was in maart 2020 geen ‘intelligente’ lock down zoals in Nederland, maar van de ene op de andere dag werden fabrieken en scholen gesloten en ook het vervoer werd stilgelegd. Dit had grote consequenties voor de plaatsen waar onze stichting actief is. Veel mannen/ vaders werken vaak honderden kilometers van huis, als dagloner. Ze hadden van de ene op de andere dag geen inkomen en geen mogelijkheid naar huis terug te keren. Dit heeft tot zeer schrijnende situaties geleid.

De eerste 2,5 maand van het jaar heeft het werk goed kunnen doorgaan in een politiek minder veilige omgeving. Veel mensen zijn met de blijde boodschap in aanraking gebracht. Door corona zijn sinds maart tot het einde van het jaar kerken en scholen dicht geweest. We hebben de geplande uitbreiding van het aantal community/ kerkelijk werkers uitgesteld naar 2021. Het kerkenwerk is op creatieve wijze doorgegaan via o.a. pastorale bezoeken aan huis, door onze mensen, en training.

Door het coaching centre konden 24 van de 25 studenten op een hoger niveau verder studeren. Helaas moest ook de coaching class vanwege corona stoppen. Via de kleermakers cursussen konden 6 meisjes gecertificeerd worden, de nieuwe groep kon vanwege Covid ook niet starten.

Via het Community Health Center hebben we 3995 mensen medische ondersteuning kunnen geven in onze kleine kliniek en ook via thuisbezoeken in 50 dorpjes. Verder is er in 32 dorpjes voorlichting gegeven over Covid en het belang van hygiene, afstand, mondkapjes etc Er zijn ook sanitaire middelen en voedselpakketen verspreid.

Vrijgevallen budget en extra middelen hebben we omgezet in noodhulp aan meer dan 5.000 gezinnen, tot een bedrag van € 14.000. Omdat de scholen dicht bleven, misten veel kinderen een maaltijd en leden ze ernstige honger. Met de actie ‘een maaltijd voor een kind’ hebben we vanaf half september 320 kinderen dagelijks een gezonde maaltijd kunnen geven. We zijn blij dat we zoveel kinderen konden helpen en we zijn ook dankbaar met de opbrengst van deze actie (circa € 16.500).

Goed nieuws is de aankoop van 4.000 m2 bouwgrond, die in 2020 afgerond kon worden. In 2020 is hieraan €35.284 besteed (in 2019 was reeds een voorschot van €10.000 betaald).

In 2020 bedroeg de hulp aan Jarkhand/Bihar €71.200, inclusief corona noodhulp via de actie “een maaltijd voor een kind”.

Financiële verantwoording 2020

De financiële hulp van de stichting in 2020 en de financiering ervan kan als volgt samengevat worden:

 OasisJarkhand/BiharOverige projectenTotaal
Verleende hulpEUR 65.575EUR 71.200EUR 35.284EUR 172.059
     
Financiering door:    
Sponsors, collecten, incidentele giften, etc.EUR 63.251EUR 36.545EUR 99.796
Onttrekking stichtingsvermogen en beleggingsresultatenEUR 2.324EUR 34.655EUR 35.284EUR 72.263

De ontvangen bedragen van sponsors, via collecten of incidentele giften worden voor 100% besteed aan de hulpverlening in India.

Het stichtingsvermogen is een gedane storting bij/rond de oprichting van de stichting. Met de beleggingsresultaten en onttrekkingen aan dit vermogen is en wordt veel extra werk in India gefinancierd.

Het volledige jaarverslag over 2020 kunt u hier downloaden.

Beleidsplan 2021

De focus van de stichting ligt volledig op het werk in Zuid-India (Oasis) en Noord-Oost (Jarkhand/Bihar).

Met het uitbreken van de coronacrisis wordt met de extra ontvangen giften noodhulp verleend in deze gebieden.

Project Zuid-India: Reformed Welfare Foundation Oasis

Begin 2021 zijn de scholen en Oasis opengegaan voor de kinderen vanaf de 9th standard. Dit betreft de kinderen van 14 jaar en ouder. De verwachting is dat de basisscholen pas vanaf de zomer van 2021 opengaan.

Project Noord-India: Jarkhand/Bihar

Ook in 2021 gaan we door met de ondersteuning van de kinderen in dit gebied, met hulp via de actie “een maaltijd voor een kind”,  omdat het niveau van ondervoeding zo groot is. De bouwplannen zijn uitgewerkt en we hopen in het eerste kwartaal van 2021 met de bouw te kunnen beginnen van een multi-functioneel centrum, 2 huizen voor medewerkers en een klein regionaal kantoor. Vanaf begin 2021 gaan D.V. geleidelijk de scholen weer open. De stichting investeert in een extra Community Health Center en het aantal kerkelijk werkers wordt volgens plan uitgebreid.